Flyer GL 18 jun 2

Kom nu Dynamic Tennis of badminton bij ons spelen en betaal pas vanaf 1 september contributie. 

Zie per onderdeel de trainingsdagen en tijden. Wij kijken uit naar uw komst!

Afgelopen weekend hebben Sven, Indy en Zanillia goede prestaties neergezet tijdens het J5 toernooi in Reuver. 

Hier het verslag geschreven door Sven:

Tijdens het toernooi was het heel gezellig  de sfeer was goed.
Indy, Zanillia en ik hebben het goed gedaan, Indy zilver Zanillia en ik goud.
We hebben ons best gedaan en meer dan je best kan je niet doen, er was ook een tombola tafel met spulletjes er op.
We hebben meerdere wedstijdjes gedaan die tot max 21 punten gingen.
Tussendoor moesten we lang wachten.
Aan het eind was de prijsuitreiking.
Toen kreeg iedereen een medaille en de winnaars kregen zilver of goud.

20220529 142422

Corona-richtlijnen vanaf woensdag 14 oktober

Vanaf woensdag 14 oktober, 22.00 uur, gelden nieuwe corona-maatregelen voor badminton en dynamic tennis. De gehele competitie is stilgelegd. Voor senioren (18+) geldt zowel voor de badminton als dynamic tennis dat meer dan 2 personen op 1 baan niet is toegestaan. Jeugdtrainingen gaan gewoon door maar ouders en verzorgers zijn niet welkom in de zaal.  Advies voor iedereen ouder dan 13 om een mondkapje te dragen in de Hamar. Lees verder voor meer informatie.

Vanaf woensdag 14 oktober 22.00 uur gelden de volgende maatregelen ten aanzien van sport:

 • Voor iedereen vanaf 18 jaar geldt dat sporten alleen mag op 1,5 meter afstand en alleen individueel. Enkelspel mag, dubbelspel niet. Wedstrijden zijn niet toegestaan.
 • Voor kinderen tot 18 jaar: sporten in teamverband en wedstrijden onderling met teams van eigen club toegestaan.
 • Naast de sportkantines zijn ook douches en kleedkamers gesloten.

 

 Competitie stilgelegd

De competitie is voor alle leden stilgelegd. Dus voorlopig geen wedstrijden voor alle senioren en jeugdleden.

Trainingen senioren (18+) 

De trainingen voor de senioren (18+) kunnen doorgaan mits er slechts 2 personen op 1 baan staan. Trainingen waarbij 4 personen op 1 baan staan(dubbels en mixen) zijn niet meer toegestaan. 

Trainingen jeugd onder 18 jaar

Voor de jeugd onder 18 jaar gaat de training zoveel mogelijk op de normale manier door. 


Voel je veilig 
Graag benadrukken wij dat het belangrijk is dat leden zelf de afweging kunnen maken om wel of niet te trainen. Als jij als jeugdspeler je niet prettig voelt om met anderen te trainen, is het geen probleem om niet deel te nemen. 


Richtlijnen binnen sporthal de Hamar
Binnen onze sporthal gelden de volgende richtlijnen:

 • Kom binnen via de ingang Sport en Zorg (via Stevensplein)
 • Kleedlokalen zijn gesloten. Kom dus omgekleed naar de sporthal en douche thuis
 • Trainers houden de presentie bij in verband met mogelijk bron- en contactonderzoek
 • Al het materiaal dat gebruikt is wordt na afloop van elke training gedesinfecteerd. Materiaal is hiervoor in de kasten aanwezig
 • Ouders en verzorgers mogen niet mee de zaal in


Mondkapje
Vanaf 13 jaar geldt het dringend advies om een mondkapje te dragen in publieke ruimten. De sporthal is een publieke ruimte. Het advies is daarom om bij binnenkomst, bij vertrek en wanneer je zelf niet actief aan het sporten bent zoveel als mogelijk een mondkapje te dragen. Voor trainers geldt dat ze tijdens het geven van de training het mondkapje af mogen doen.

Richtlijnen publiek
Publiek is niet welkom, de tribunes van de sporthal zijn gesloten.

Algemeen geldende regels
Als geheugensteuntje nog een keer de algemene richtlijnen van het RIVM:

 • Voor alles geldt: gebruik je gezond verstand
 • Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen
 • Ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak: dit geldt voor iedereen
 • Was vaak je handen met water en zeep, juist ook voor en na bezoek sportlocatie
 • Gebruik zoveel mogelijk je eigen materialen (bidon, handdoek)
 • Schud geen handen en vermijd ander fysiek contact zoals high fives of knuffels

De maatregelen gelden vooralsnog voor een periode van vier weken. Zodra de maatregelen met betrekking tot sport worden aangepast, zullen wij jullie op de hoogte brengen voor de gevolgen binnen onze vereniging.

We vinden het belangrijk dat onze ledenadministratie klopt.

Wijzigt er iets dan kun je dit in het formulier invullen.

Voornaam + achternaam
Email adres
Telefoonnummer
Wijziging:
Submit

We vinden het jammer dat je het lidmaatchap wilt beëindingen.

Vul het formulier in waarna onze penningmeester het zal verwerken. 

Voornaam + achternaam
email adres
Telefoonnummer
Reden van opzegging
Submit

De competitie voor het jaar 2021-2022 is via de benedenstaande links te volgen.

In deze links staan de data, locatie en uitslagen.

 

De competitie staat online. Hier de links voor de verschillende teams vind je hier.


Privacy Policy

 

BC Good Luck hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. BC Good Luck  houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als BC Good Luck zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

 

 

Verwerking van persoonsgegevens van Leden

Persoonsgegevens van Leden worden door BC Good Luck verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Het innen van contributiegelden.
 • Het informeren via e-mail verkeer over nieuws over de vereniging, wedstrijduitslagen of uitnodigingen voor bijeenkomsten, toernooien of andere wedstrijden.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Het lidmaatschap.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan BC Good Luck de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Geboortedatum;
 • geslacht

Uw persoonsgegevens worden door BC Good Luck opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men een contract heeft en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

 

 

Verwerking van persoonsgegevens van lobbycontacten en/of geïnteresseerde.

Persoonsgegevens van prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde worden door BC Good Luck verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Informatieverstrekking in de vorm van nieuwsbrieven en/of gerichte contacten.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Mondelinge toestemming, afgifte visitekaartje en/of via koppeling op LinkedIn;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan BC Good Luck de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Bedrijfsnaam
 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres.

Uw persoonsgegevens worden door BC Good Luck opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men gezien wordt als een prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde.

 

 

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van competitieprogramma’s via de Nederlandse Badmintonbond;
 • Het verzorgen van toernooien met andere verenigingen

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

BC Good Luck bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens BC Good Luck van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze leden zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

 

 

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Contactgegevens

BC Good Luck
Montfortstraat 108,
5951 JB Belfeld
077 4752991 / 06-53393691

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.