In het nieuwe jaar zijn we als badmintonclub zijnde gestart met scholenbadminton op BS Kom.mijn.
Tijdens de gymlessen van de groepen 3, 4, 5, 6 en 7 kunnen leerlingen kennismaken met de badmintonsport.
Onze trainster Gerda Beerkens en diverse vrijwilligers brengen vol enthousiasme de leerlingen de eerste kneepjes van de badmintonsport bij.
Leerlingen kunnen na deze eerste kennismaking altijd 4 weken gratis komen trainen om nog meer ervaring met de sport op te doen.

BadmBnd 2018 Raats 9644

Een sportief en gezellig ouder/kindtoernooi heeft vrijdagavond 4 januari plaatsgevonden in de Hamar.
De prijzen zijn als volgt verdeeld:

1e prijs Tijs en Maurice
2e prijs Dana en Shirley
3e prijs Luc en Patrick

ouderkind toernooi

Voor het competitieseizoen 2018-2019 vind je hier het competitieboekje met daarin alle informatie die nodig is voor de competitiespelers. .

Competitieboekje

 

Het speelschema kun je hier downloaden:

Speelschema 2018-2019

Voor het competitieseizoen 2018-2019 vind je hier het competitieboekje met daarin alle informatie die nodig is voor de competitiespelers. .

Competitieboekje

Privacy Policy

 

BC Good Luck hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. BC Good Luck  houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als BC Good Luck zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

 

 

Verwerking van persoonsgegevens van Leden

Persoonsgegevens van Leden worden door BC Good Luck verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Het innen van contributiegelden.
 • Het informeren via e-mail verkeer over nieuws over de vereniging, wedstrijduitslagen of uitnodigingen voor bijeenkomsten, toernooien of andere wedstrijden.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Het lidmaatschap.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan BC Good Luck de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Geboortedatum;
 • geslacht

Uw persoonsgegevens worden door BC Good Luck opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men een contract heeft en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

 

 

Verwerking van persoonsgegevens van lobbycontacten en/of geïnteresseerde.

Persoonsgegevens van prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde worden door BC Good Luck verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Informatieverstrekking in de vorm van nieuwsbrieven en/of gerichte contacten.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Mondelinge toestemming, afgifte visitekaartje en/of via koppeling op LinkedIn;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan BC Good Luck de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Bedrijfsnaam
 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres.

Uw persoonsgegevens worden door BC Good Luck opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men gezien wordt als een prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde.

 

 

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van competitieprogramma’s via de Nederlandse Badmintonbond;
 • Het verzorgen van toernooien met andere verenigingen

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

BC Good Luck bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens BC Good Luck van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze leden zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

 

 

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Contactgegevens

BC Good Luck
Montfortstraat 108,
5951 JB Belfeld
077 4752991 / 06-53393691

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Afgelopen jaren hebben we jaarlijks een sponsoring van de Rabobank ontvangen voor een vooraf aan te geven evenement/toernooi.
De Rabobank gaat het systeem van sponsoring veranderen waarbij jullie inbreng belangrijk wordt.
Met de nieuwe Clubkas campagne kunnen de verenigingen elk jaar in maart een aanvraag indienen.
Alle aanvragen van de verenigingen die bij de Rabobank Venlo e.o. bankieren komen op een lijst te staan.
De leden van Rabo Venlo e.o. kunnen op deze aanvragen gaan stemmen. (Medio April)
Elke stem levert een bedrag op. Dus hoe meer stemmen we krijgen des te hoger het bedrag is dat we zullen ontvangen.

Omdat alleen leden van de Rabobank kunnen stemmen is het belangrijk dat, indien jullie klant zijn van de Rabobank, ook gratis lid worden van de bank.
Het lidmaatschap is gratis en heeft alleen maar voordelen.

Onze eerste vraag aan jullie is: Word lid van de Rabobank (indien je dat nog niet bent).
https://www.rabobank.nl/particulieren/leden/?intcamp=pa-footer-rabobank&inttype=link-leden&intsource=particulieren.divers

Op de jaarvergadering zullen we meer uitleg geven over de nieuwe manier van sponsoring.


Bestuur Bc Good Luck

Wij zijn heel erg trots op de mooie prestaties van onze jeugdleden tijdens het LJK 2018 !

Meike 1e MD13 met Lotte Peeters
Meike 4e ME13
Luca 4e JE13
Luca/Glenn JD13 3/4
Luc JE15 4e
Luc/Fenna GD15 2e
Fenna/Corine MD15 2e
Fenna ME15 3e
Tijs JE17 4e
Jeremy/Luc JD17 3/4